i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 17 van het model-DSP voor gemeenten is beschikbaar (download hier).

Deze update bevat zeventien nieuwe werkprocessen. Wij lichten de belangrijkste van deze werkprocessen kort toe:

VHIC heeft in opdracht van de VNG de Concept-ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2016 opgesteld. Wij ontvangen momenteel veel vragen of en hoe de nieuwe selectielijst zal worden opgenomen in het model-DSP.

Per update 16 heeft de redactie 44 werkprocessen afgesloten in het model-DSP. Per abuis is hierbij in het veld 'Toelichting' niet de reden opgenomen waarom zij zijn afgesloten. Wij zullen dit binnenkort in maart in update 17 alsnog corrigeren.

De locatie van de processchema's in het model-DSP voor Gemeenten zijn per 1 januari 2015 gewijzigd. Om deze processchema's zichtbaar te maken in de i-Navigator moet daarvoor een instelling worden gewijzigd. U kunt dit als volgt doen:

1. log in als gebruiker met admin rechten

2. ga naar de module Configuratie (in modulegroep Beheer)

3. vul in het veld "Locatie processchema's" de waarde "http://i-navigator.bizzib.nl/schemas/gem/" in.

Model-update 16 van het model-DSP voor gemeenten is nu beschikbaar (download hier).

Deze update bevat alle nieuwe werkprocessen en wijzigingen in bestaande werkprocessen die nodig zijn om de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein op te nemen in de informatiehuishouding. De update is voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording op de wijze waarop de decentralisaties zijn verwerkt in het model-DSP.

Zie ook de artikelen Participatiewet en model-DSP, Wmo 2015 en model-DSP en Jeugdwet en model-DSP.

De Jeugdwet zorgt voor een hele nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeente. Dit heeft ook gevolgen voor het model-DSP.

Dit artikel behandelt de wijzigingen die de Wmo 2015 met zich mee brengt en de gevolgen voor het model-DSP.

De Participatiewet brengt meerdere veranderingen met zich mee en in dit artikel geven we aan hoe dit in update 16 van het model-DSP is verwerkt.

De redactie van het gemeentelijk model-DSP is druk bezig om te inventariseren welke nieuwe werkprocessen en welke wijzigingen van werkprocessen nodig zijn om de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein op te nemen in de informatiehuishouding. Op basis van informatie uit de betreffende wet- en regelgeving maar vooral op basis van ervaringen die VHIC momenteel bij gemeentelijke klanten opdoet, beschrijven de redactieleden de nieuwe werkprocessen en de wijzigingen van bestaande werkprocessen beschrijven.

Model-update 15 van het model-DSP voor gemeenten is nu beschikbaar (download hier).

De redactie van het gemeentelijk model-DSP heeft per update 15 de modelkernomschrijvingen van de werkprocessen omgezet van meervoud naar enkelvoud. Vanaf de start van het model-DSP is ervoor gekozen om het resultaat indien mogelijk in meervoudsvorm te benoemen. De meervoudsvorm gaf aan dat het betreffende werkproces meerdere malen wordt uitgevoerd. Inmiddels is het concept van zaakgericht werken gemeengoed geworden en is het onderscheid tussen een zaaktype en een zaak duidelijk. Dit hoeft niet meer duidelijk te worden gemaakt in de omschrijving van het zaaktype. Het is tegenwoordig gebruikelijk om het resultaat van het zaaktype in enkelvoud te benoemen en daarom hebben wij onze modelkernomschrijvingen in het model-DSP daarop aangepast; dit leidt tot een kernomschrijving als “Beleidsplan opstelling”. Die kernomschrijvingen waarbij de handeling het kernwoord vormt hoefden niet te worden omgezet naar enkelvoud; dit blijft bijvoorbeeld “Aansprakelijkstelling door eigen organisatie”.

Er is nog veel onduidelijk over de informatievoorziening voor het Sociaal Domein. KING heeft een vijftal archetypen gedefinieerd om de verschillende scenario's te karakteriseren waarvoor gemeenten kiezen bij de decentralisaties in het Sociaal Domein. Aan de hand van die archetypen willen ze de gevolgen schetsen voor informatievoorziening. Op die manier moet de gemeente in staat zijn om een eigen prioritering toe te kennen aan de aanwijzingen die in de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein zijn opgenomen.