i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 6 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier). De update bevat 59 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen. 2 werkprocessen zijn afgesloten. 37 werkprocessen hebben te maken met de introductie van de omgevingswet in het Model-DSP voor waterschappen. Zie hiervoor het aparte artikel.

 

Belangrijk: voordat u deze update kan doorvoeren, dient u eerst over te gaan naar i-Navigator versie 3.2 met RUP-level 9.

Ten opzicht van de update 5 betekent dit dat een aantal nieuw velden worden opgenomen:

 • ‘Automatisch besluitvorming’ op het tabblad ‘AVG (l)’. Hiermee kan een organisatie aangeven of er bij het proces sprake is van automatische besluitvorming. Dit is een verplichting onder de AVG.
 • ‘Partnertype’ in de module ‘Procesorganisaties’ (link tussen een proces en een gekoppelde organisatie). Dit veld was al aanwezig in de module ‘Organisatie’ maar door het veld op te nemen in de module ‘Procesorganisatie’ kan per proces worden bepaald wat de rol van een ketenpartner is, aangezien een ketenpartner bij het ene proces een ketenpartner kan zijn en bij een ander proces een verwerker.
 • ‘Voert archieftaak uit’ in de module ‘Organisaties’ én in de module ‘Procesorganisaties’. Hiermee kan worden aangegeven of de ketenpartner namens het waterschap een archieftaak uitvoert. Dat kan dus in het algemeen (module ‘Organisaties’) maar dat kan ook per proces worden aangegeven (module ‘Procesorganisaties’).
 • ‘Class. Duurzame toegang’ in de module ‘Werkprocessen’ op het tabblad ‘BIO’ (deze naam wordt in de toekomst aangepast naar ‘Classificaties’). Hiermee wordt aangegeven of een organisatie moet zorgen dat de toegang tot de informatie in het proces duurzaam toegankelijk moet worden gehouden: hoe langer een zaak bewaard moet worden hoe hoger de classificatie. Dit is een vereiste uit één van de archief-/informatiebeheerstandaarden. Zie hiervoor ook de whitepaperhttps://i-navigator.bizzib.nl/nieuws2/126-whitepaper-bia-s-en-pia-s-in-model-dsp-3
 • ‘Omg.wet wiki ztc’ koppelt een proces aan de zaaktypen en producten uit de Omgevingswet wiki zoals die te vinden is op de website ‘Aandeslagmetdeomgevingswet.nl’. Zie hiervoor https://i-navigator.bizzib.nl/15-model-dsp-waterschappen/134-omgevingswet-in-model-dsp-waterschappen

Matching WILMA Bedrijfsfunctie

In deze update zijn alle processen opnieuw gematched met de bedrijfsfunctie uit de WILMA zoals die in december 2020 daarin werd vermeld.

Instructie

 

BIA’s

In augustus 2020 heeft de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) een aanvulling op de BIO uitgebracht waarmee het nieuwe niveau BBN2+ wordt geïntroduceerd. Omdat ook de onderliggende documenten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zijn aangepast, is de redactie bezig om te inventariseren of de regels die zij hanteert nog correct zijn. Dit zal in een volgende update worden uitgeleverd. In deze update is daar dus nog niks over meegenomen.

 

Nieuwe werkprocessen

 

Deze update bevat 59 nieuw werkprocessen. 37 daarvan hebben te maken met de Omgevingswet en zijn beschreven in een apart artikel op de startpagina:

https://i-navigator.bizzib.nl/15-model-dsp-waterschappen/134-omgevingswet-in-model-dsp-waterschappen

Hieronder volgt een korte beschrijving van de processen die zijn opgenomen op basis van ervaringen van gebruikers of vanwege nieuwe wetgeving:

 

Bestuur

 • B0496 Bibob-onderzoek

Dit werkproces betreft het uitvoeren van een Bibob-onderzoek. Wanneer het waterschap een aanvraag heeft ontvangen voor de in de Wet Bibob genoemde vergunning- of subsidiesoorten of wanneer zij een aanbesteding doet, kan zij een onderzoek doen naar de integriteit van de aanvrager of de inschrijver. Het waterschap kan hiervoor gebruik maken van de diensten van het Bureau Bibob. Dit werkproces vormt een generiek subproces van de vergunning-, subsidieprocessen of de inkoopprocedure. Omdat het resultaat van het onderzoek herbruikbaar, is dit subproces afzonderlijk opgenomen.

 • B0501 Delegatiebesluit intrekking

Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekking van een delegatiebesluit. Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.

 • B0495 Functionaris intrekking aanwijzing

Dit werkproces betreft het intrekken van een aanwijzing van een functionaris. Het betreft hier het intrekken van een aanwijzing van een medewerker voor het uitvoeren van een functie zonder dat het dienstverband wordt aangepast of dat er sprake is van een formele functiewijziging. Voorbeelden zijn: benoemingen van bedrijfshulpverleners, functionarissen voor de gegevensbescherming, vertrouwenspersonen etc.

 • B0534 Functioneringsgesprek politieke ambtsdrager

Dit werkproces betreft het uitvoeren van een functioneringsgesprek met een politieke ambtsdrager. Het gaat hierbij om een gestructureerd gesprek tussen politieke ambtsdrager en een vertegenwoordiger van het algemeen bestuur.

 • B0521 Hoofdingeland benoeming

Dit werkproces betreft het uitvoeren van de benoeming van een hoofdingeland. Het nieuwe lid ontvangt een kennisgeving van de benoeming met het verzoek om de geloofsbrieven bestaand uit de verklaring van de aanvaarding van de benoeming en de verklaring openbare betrekkingen ingevuld retour te sturen. Vervolgens vindt het onderzoek van de geloofsbrieven plaats en dit leidt tot een advies over de beëdiging van de hoofdingeland.

 • B0533 Nevenfunctie bestuurder melding

Dit werkproces betreft het beoordelen van een melding van nevenfunctie door een bestuurslid. Conform de waterschapswet dienen leden van het dagelijks bestuur nevenfuncties te melden. Dat geldt ook voor de voorzitter. Leden van het algemeen bestuur zijn verplicht hun nevenfuncties openbaar te maken.

 • B0510 Petitie

Dit werkproces betreft het behandelen van een petitie. Op grond van artikel 5 van de Grondwet heeft iedere inwoner de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij een overheidsorgaan. De petitie is een instrument voor burgers om volksvertegenwoordigers een signaal te geven dat zij dienen te handelen.

 • B0513 Samenwerkingsovereenkomst beeindiging

Dit werkproces betreft het uitvoeren van het beëindigen van een samenwerkingsovereenkomst. De instelling kan een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een andere overheidsinstelling of met een natuurlijk rechtspersoon. Hier wordt ook de term "convenant" voor gebruikt. Zo'n samenwerkingsovereenkomst moet kunnen worden beëindigd.

Documentatie en archivering

 • B0481 Conversie migratie vervanging uitvoering

Dit werkproces betreft het uitvoeren van een conversie, migratie of vervanging van een archief of archiefsysteem. Een organisatie moet regelmatig archief migreren on converteren om ervoor te zorgen dat de informatie beschikbaar blijft. Dit proces kan ook gebruikt worden voor het daadwerkelijk uitvoeren van archiefvervanging.

 

Facilitair

 • B0520 Calamiteitenplan intern opstelling

Dit werkproces beschrijft het opstellen van een intern calamiteitenplan. Het interne calamiteitenplan beschrijft het handelen van de organisatie in het geval er een incident plaatsvindt binnen een gebouw van het Waterschap.

 

Personeel

 • B0511 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlenging

Dit werkproces betreft het behandelen van het verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een personeelslid kan via het werkproces Werving en Selectie voor een bepaalde tijd worden aangesteld. Dit proces betreft het verlengen van de duur van de tijdelijke overeenkomst. Als de werkgever laat weten de arbeidsovereenkomst te willen voortzetten, moet de werkgever aangeven onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Dat moet de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voor het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst laten weten.

Het zaaktype B0262 ‘Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd’ is vanwege dit nieuwe proces ook van naam veranderd. Voorheen was de naam ‘Personeelslid vaste dienstverband’

 • B0505 Personeelslid geschil

Dit werkproces betreft het behandelen van een geschil van een personeelslid. Wanneer een personeelslid het niet eens is met een schriftelijk besluit van zijn werkgever of er is een meningsverschil, kan hij/zij een verzoek indienen om het geschil te bespreken. Het geschil kan dan aan een interne of externe geschillencommissie worden voorgelegd.

 • B0489 Verlof beeindiging

Dit werkproces betreft het beeindigen van verlof. Een aantal varianten van verlof heeft een doorlopend karakter en dient formeel beeindigd te worden, zoals ouderschapsverlof.

 • B0506 Werkgeversverklaring

Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag voor een werkgeversverklaring van een personeelslid. De werkgeversverklaring bevat gegevens over het dienstverband en het inkomen van een personeelslid. Hij kan dit nodig hebben voor een huurwoning, een lening of bij een hypotheekaanvraag voor een koopwoning. De werkgever is wettelijk niet verplicht om een werkgeversverklaring af te geven. Hij kan bijvoorbeeld weigeren indien de werkgever bedenkingen heeft bij de lening, omdat het personeelslid al schulden op zijn naam heeft staan.

Wanneer een personeelslid een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, kan hij ook om een werkgeversverklaring vragen. De werkgever geeft daarbij aan dat hij de intentie heeft om het personeelslid vast in dienst te nemen (intentieverklaring). Het personeelslid kan hier geen rechten aan ontlenen.

 

 

Meerdere taakvelden

 

 • B0479 Dienstverleningsovereenkomst extern beeindiging

Dit werkproces betreft het beëindigen van een externe dienstverleningsovereenkomst. Een externe dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die de instelling met een externe partij aangaat waarin wordt vastgelegd welke diensten de instelling onder welke condities zal leveren of gaat krijgen.

 

 • B0483 Dienstverleningsovereenkomst intern beeindiging

Dit werkproces betreft het beëindigen van een externe dienstverleningsovereenkomst.  Een interne dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst die tussen onderdelen van de instelling wordt aangegaan waarin wordt vastgelegd welke diensten binnen welke condities zullen worden geleverd.

 • B0497 Machtiging/certificering intrekking

Dit werkproces betreft het intrekken van een machtiging of certificering bij andere instanties. Instellingen dienen voor verschillende doeleinden machtigingen of certificaten aan te vragen, zoals machtigingen voor het wijzigen van een (automatiserings)systeem, certificering voor leerbedrijf, certificering voor installaties of certificering voor milieuvriendelijkheid. Dit kan zowel voor de instelling zelf zijn of voor medewerkers van de instelling.

 • B0517 Mandaatbesluit intrekking

Dit werkproces betreft het uitvoeren van de intrekken van een mandaatbesluit. Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • B0482 Zienswijze

Dit werkproces betreft het behandelen van een ontvangen zienswijze. Een zienswijze is een reactie op een ontwerp-besluit van een burger, een organisatie of van een ander overheidsorgaan. Het kan zijn dat een belanghebbende specifiek in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze in te dienen of het kan onderdeel uitmaken van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. In dat laatste geval kan iedereen een zienswijze indienen tijdens de periode dat een ontwerp-besluit ter inzage ligt. De zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzeverslag en meegenomen bij de vaststelling van het uiteindelijke besluit.

Dit betreft een generiek subproces dat vooral nuttig is in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Zo kunnen op ontwerp-besluiten van algemene strekking veel zienswijzen binnenkomen. Het gebruik van dit generieke subproces maakt de dossiervorming overzichtelijker.

 

(Vaar)wegenbeheer

 • B0514 Vaarvergunning

Dit werkproces betreft het behandelen van een aanvraag van een vaarvergunning. Voor een aantal wateren is het niet toegestaan om te varen met een (gemotoriseerd) vaartuig. In sommige gevallen is het mogelijk hiervoor een vergunning aan te vragen.

 

Handhaving

 • B0480 Bestuurlijke boete

Dit werkproces betreft het uitvoeren van de oplegging van een bestuurlijke boete in het kader van het omgevingsrecht. Dit is een bestraffende bestuursrechtelijke sanctie die een bestuursorgaan oplegt wanneer herstel niet meer mogelijk is. Wanneer dat wel het geval is, zal er eerder worden gekozen voor de handhavingsinstrumenten bestuursdwang of last onder dwangsom. De sanctie heeft een preventieve werking.

Bijzondere toevoeging (nieuw proces)

 • B0537 Persoonsgegevens correctieverzoek

Dit werkproces betreft het behandelen van een verzoek tot het corrigeren van bepaalde persoonsgegevens. Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

In update 5 is proces B0468 (Persoonsgegevens correctieverzoek) afgesloten. Vanwege technische omstandigheden bleek dat niet correct te zijn. Daarom is dit proces in een nieuwe versie weer teruggezet.

De redactie adviseert B0468 ook daadwerkelijk te verwijderen uit uw DSP en in plaats daarvan B0537 te gebruiken.

 

Afgesloten werkprocessen

 

Onze redactie heeft met ingang van deze update ook een tweetal werkprocessen afgesloten:

 • B0090 Vertrouwenspersoon aanstelling: daarvoor kan gebruik gemaakt worden van
 • B0167 Interne opleiding verzorging:

Geadviseerd wordt om de twee afgesloten uit uw DSP te verwijderen.

 

Wijzigingen in bestaande werkprocessen

 

Ook binnen bestaande werkprocessen of daaraan gerelateerde objecten hebben wij wijzingen doorgevoerd. Dit heeft onze redactie gedaan als onderdeel van het periodiek onderhoud van ons Model-DSP en op basis van reacties die wij via onze helpdesk hebben ontvangen. Zo zijn er een drietal nieuwe ketenpartners toegevoegd: Landelijk bureau BIBOB, Financiële instelling en KOOP.

 

Daarnaast zijn er 15 nieuwe registraties toegevoegd:

Machtiging en certificaten

Backup's

Interne regelgeving en procedures

Geographische bestanden

Zwemwaterlocaties

Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)

Omgevingsloket

Functionarissen

Aanwezigheid

Automatische incasso's

Uitleningen

Digitale handtekeningen

Nevenfuncties bestuurders

Nevenfuncties personeel

Functies medewerkers

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de wijzigingen die wij per update 6 hebben doorgevoerd. Zie voor een gedetailleerd overzicht van alle gewijzigde gegevens onze Release notes.

In de vensters wordt altijd de lokale benaming van elementen in het model-DSP getoond. Wanneer u na het doorvoeren van de update de Naam (het witte, lokale veld) van documenttypen gelijk wilt trekken aan de Modelnaam (grijs, model-beheerd veld), dient u de onderstaande stappen uit te voeren:

 • selecteer in een module die objecten waarvan u de naamgeving wilt synchroniseren;
 • klik met uw rechtermuisknop op een object en selecteer “Herstel modelwaardes”;
 • vervolgens krijgt u een scherm met de boodschap “Herstel modelwaardes Naam” waarin u de wijziging bevestigt.

Na het doorlopen van deze stappen zijn lokale benamingen en de modelbenamingen aan elkaar gelijk.

Let wel op: wanneer u eerder bewust lokale benamingen heeft gegeven aan documenttypen of resultaattypen, neem deze dan niet mee in het herstellen van de modelwaardes! Anders worden uw lokale waarden overschreven.

Heeft u inhoudelijke op- of aanmerkingen, mail het dan naar onze helpdesk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..