i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 17 van het model-DSP voor gemeenten is beschikbaar (download hier).

Deze update bevat zeventien nieuwe werkprocessen. Wij lichten de belangrijkste van deze werkprocessen kort toe:

Omdat de wetgeving met betrekking tot de BRP en de zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs is gewijzigd, hebben wij de werkprocessen Moederschapserkenning, Moederschapsontkenning rechterlijke uitspraak en School huisvestingsvoorziening realisatie opgenomen. Verschillende klanten verzochten ons om werkprocessen op te nemen voor het optreden tegen agressie en geweld tegen ambtenaren en dat heeft geleid tot: Agressie tegen personeelslid melding en Toegangsverbod gemeentelijk pand oplegging. Aan de werkprocessen van de griffie hebben wij Burgerraadslid benoeming en Raadslid ontslag toegevoegd.

Omdat de gemeente naast bestuursrechtelijke conflicten ook partij kan zijn in civielrechtelijke conflicten, hebben wij Civielrechtelijke procedure als eiser en Civielrechtelijke procedure als gedaagde opgenomen. Hoewel de gemeente altijd al de mogelijkheid had om een paspoort vervallen te verklaren, heeft dit met de aanpak van het jihadisme meer aandacht gekregen en daarom hebben wij het werkproces Paspoort vervallenverklaring opgenomen. Op het terrein van de handhaving van de openbare orde hebben wij de volgende werkprocessen toegevoegd: Cameratoezicht aanwijzingsbesluit, Samenscholingsverbod instelling en Samenscholingsverbod ontheffing.

Update 17 bevat nog vijf andere nieuwe werkprocessen en verschillende wijzigingen van bestaande werkprocessen. Zie voor meer informatie de Verantwoording en de Release Notes die met de update beschikbaar worden gesteld. Wanneer u hier alsnog vragen over heeft of juist werkprocessen mist, horen wij dat altijd graag via onze helpdesk.