i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Er is nog veel onduidelijk over de informatievoorziening voor het Sociaal Domein. KING heeft een vijftal archetypen gedefinieerd om de verschillende scenario's te karakteriseren waarvoor gemeenten kiezen bij de decentralisaties in het Sociaal Domein. Aan de hand van die archetypen willen ze de gevolgen schetsen voor informatievoorziening. Op die manier moet de gemeente in staat zijn om een eigen prioritering toe te kennen aan de aanwijzingen die in de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein zijn opgenomen.

 

De vijf archetypen in het sociaal domein:

 

1. Transitieproof

De verschillende domeinen:

 

a. bijstand
b. WMO
c. Schuldhulpverlening
d. Minima
e. Jeugdzorg

 

blijven elk met hun eigen toegang in stand. Men richt zich vooral op continuering van de gedecentraliseerde zorg. Dit kan een eerste stap zijn om in 2015 de zorg te kunnen blijven verlenen en in 2020 een meer integrale aanpak te realiseren.

 

De volgende archetypen gaan uit van integrale zorg, met andere woorden: één gezin, één plan, één regisseur.

 

2. Totaal integraal

De gemeente richt het Sociaal Domein geheel integraal in, waarbij het nieuwe integrale werkproces de informatievoorziening zal bepalen

 

3. Integraal in 2e instantie
De gemeente behoudt de toegang tot de bestaande kolommen en wanneer het om een multiprobleem-cliënt gaat wordt deze doorverwezen naar een integraal werkend tweedelijnsteam (dit scenario ligt het meest in lijn met de beoogde bezuinigingen).

 

4. Geclusterd integraal
De huidige aparte domeinen worden geclusterd tot 3 (zorg / jeugdzorg / financiële of inkomensondersteuning) of 2 clusters (zorg / financiële of inkomensondersteuning).

 

5. Geclusterd integraal elders
De dienstverlening wordt aangeboden via:

 

- zorgverzekeraar;
- (regionale) jeugdzorg eenheid;
- (regionale) werkeenheid of werkbedrijf;
- schuldhulpverlening en minima.

 

De toegang tot de zorg vindt dus plaats via een externe partij. Deze optie brengt de grootste uitdaging met zich mee voor de informatievoorziening.

 

Deze archetypen zijn vooral opgesteld om het verschil in accenten tussen de verschillende scenario's aan te geven en om de medewerkers die zich bezighouden met beleidsvorming, dienstverlening en I&A om één tafel te krijgen. KING is de prioritering op grond van de bedrijfsfuncties die achter de verschillende archetypen hangen op dit moment nog aan het uitwerken.

 

Wanneer een gemeente het Sociaal Domein echt integraal zal gaan inrichten, krijg je te maken met de volgende nieuwe werkprocessen:

 

1. Ondersteuningsplannen (waar de ondersteuningsaanvragen en de ondersteuningssignalering de trigger van vormen)
2. Deel-ondersteuningsplannen (deelzaak)
3. Deelvoorziening (deelzaak, denk hierbij aan een Wmo-voorziening)
4. Voortgang ondersteuning beheren (coördinatie)

 

Het zal waarschijnlijk een zelfde structuur gaan krijgen als de Wabo, waarbij er één overkoepelende zaak is met verschillende deelzaken die eronder vallen.

 

Aangezien de wet- en regelgeving op dit vlak nog in ontwikkeling is (Participatiewet ligt nog bij Eerste Kamer en er is nog veel discussie over de overheveling van de Awbz-taken) en de ideeën over de manier waarop de informatievoorziening de praktijk het best zal ondersteunen nog gevormd worden, zijn er op dit moment nog geen werkprocessen voor opgenomen in het model-DSP. Uiteraard gaat onze redactie hier tijdens de zomer ijverig mee aan de slag.