i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

De redactie van het gemeentelijk model-DSP is druk bezig om te inventariseren welke nieuwe werkprocessen en welke wijzigingen van werkprocessen nodig zijn om de drie decentralisaties binnen het Sociaal Domein op te nemen in de informatiehuishouding. Op basis van informatie uit de betreffende wet- en regelgeving maar vooral op basis van ervaringen die VHIC momenteel bij gemeentelijke klanten opdoet, beschrijven de redactieleden de nieuwe werkprocessen en de wijzigingen van bestaande werkprocessen beschrijven.


Eind dit jaar komt update 16 uit en deze staat geheel in het teken van de decentralisaties. Dit betekent dat er onder meer nieuwe werkprocessen zullen worden opgenomen voor de verschillende Jeugdzorg-voorzieningen die de gemeente zal gaan toekennen en voor de Wmo-voorzieningen die nu nog onder de Awbz vallen. Wij zullen generieke werkprocessen opnemen voor het behandelen van die meldingen en signalen die de gemeente binnen het Sociaal Domein ontvangt, voor het integraal opstellen van een plan en voor de controle en eventuele aanpassing van dat plan. Ook de controlerende taak die de gemeente vanuit haar regisserende rol heeft om de voortgang te bewaken van de activiteiten die door zorgaanbieders worden uitgevoerd krijgt een plek. Tot slot brengt ook de Participatiewet de nodige wijzigingen met zich mee. Zo zullen bijvoorbeeld de werkprocessen met betrekking tot de langdurigheidstoeslag en de categoriale bijzondere bijstand komen te vervallen, omdat enkel een individuele inkomenstoeslag overblijft.

Kortom, update 16 wordt een omvangrijke inhoudelijke update van het model-DSP.