i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 18 voor het model-DSP voor gemeente is beschikbaar (download hier).

Bij de voorbereiding van deze update heeft de redactie van het model-DSP vooral de statustypen en de checklistitems van alle zaaktypen onder de loep genomen. Daarnaast zijn er nog vier werkprocessen toegevoegd en zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in een aantal werkprocessen.

Bij de voorbereiding van deze update heeft de redactie van het mode-DSP vooral de statustypen en de checklistitems van alle zaaktypen onder de loep genomen.

Een groot aantal zaaktypen in het model-DSP kenden enkel nog de vier statustypen uit de zogenaamde “Dordtse model”:

 • Geregistreerd
 • Geaccepteerd
 • In behandeling genomen
 • Afgehandeld

 

Tussen de status “In behandeling genomen” en “Afgehandeld” vindt het grootste deel van de zaakbehandeling plaats. Wij hadden daarom voor sommige zaaktypen, indien van toepassing, ook de volgende statustypen opgenomen:

 • Melding ontvangen
 • Gegevens verwerkt
 • Onderzoek afgerond
 • Advies ingewonnen
 • Voorstel voor besluitvorming opgesteld
 • Ter inzage legging afgerond
 • Inspraakprocedure afgerond
 • Zienswijzeprocedure afgerond
 • Besluitvorming afgerond
 • Uitvoering afgerond

 

Onze redactie heeft nu voor alle zaaktypen in het model-DSP die statustypen opgenomen die volgens ons op het betreffende zaaktype van toepassing zijn.

Aan elk statustype hangen een aantal checklistitems als reminder voor de behandelaar van de zaak. Tot update 18 waren deze checklistitems voor een aantal zaaktypen specifiek gemaakt: enkel die checklistitems die relevant waren voor het betreffende zaaktype, werden getoond. Per update 18 geldt dit voor alle zaaktypen in het model-DSP. Om een voorbeeld te geven:  indien een zaaktype geen besluitvorming op Gemeenteraadsniveau kent, worden de checks met betrekking tot de behandeling in de Gemeenteraad ook niet getoond.

De gebruiker van het model-DSP dient altijd na te gaan of de door ons op modelniveau aangemaakt statustypen en checklistitems voldoende aansluiten bij zijn praktijk, maar door deze grootschalige aanpassing hebben wij dit makkelijker gemaakt voor onze gebruikers.

 

Op basis van ervaringen opmerkingen van klanten zijn nog een viertal werkprocessen toegevoegd:

 

BRP zelfevaluatie

Dit proces betreft het uitvoeren van een zelfevaluatie BRP. Op basis van de Wet basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP) heeft de gemeente de plicht om éénmaal per jaar een onderzoek in de vorm van een zelfevaluatie uit te voeren. Dit onderzoek richt zich op de zogenaamde BRP-processen en wordt uitgevoerd aan de hand van het door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beschikbaar gestelde evaluatie-instrument. Een uittreksel van de resultaten van dit onderzoek wordt jaarlijks toegezonden aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

 

Gebruiksovereenkomst personeelslid

Dit werkproces betreft het uitvoeren van het aangaan van een gebruiksovereenkomst met een personeelslid. Een personeelslid kan gebruik maken van middelen (zoals telefoon, laptop, dienstauto etc.), die ter beschikking worden gesteld door de organisatie. Daartoe kan een gebruiksovereenkomst worden opgesteld.

 

Toezichthouder aanwijzing

Dit werkproces betreft het aanwijzen van een ambtenaar als toezichthouder. Een overheidsorganisatie voert toezicht uit op de naleving van wet- en regelgeving op verschillende terreinen. Hiervoor wijst zij ambtenaren formeel aan als toezichthouder.

 

Verhaal WW uitkering beoordeling

Dit proces betreft het beoordelen van een verhaal van een WW-uitkering. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Een WW-uitkering van een voormalig personeelslid kan daarom op de organisatie worden worden verhaald.

 

De overige wijzigingen die per update 18 zijn doorgevoerd in het model-DSP zijn terug te vinden in onze release notes.

 

Wij zijn altijd zeer benieuwd naar inhoudelijke op- of aanmerkingen, mail deze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..