i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 3 van het model-DSP voor Waterschappen is beschikbaar (download hier).

De update bevat 31 nieuwe werkprocessen en verschillende aanpassingen in met name naamgeving van al bestaande werkprocessen en documenttypen. De update bevat onder andere een aantal nieuwe (deel)werkprocessen om beter aan te sluiten op het OLO.

Let op: zorg ervoor dat bij processen waarover u eerst de update wilt controleren (omdat u dit proces specifiek heeft aangepast op uw organisatie) de 'update (statustype, resultaattype, documenttype) bij update' op 'NEE' staat. Updates worden dan wel meegenomen in het model, maar zullen niet worden doorgevoerd.

 

Vergunningen en Meldingen

De grootste aanpassing betreft het toevoegen van deelprocessen voor meldingen en vergunningen. De deelprocessen zijn zo ingestoken dat ze aansluiten bij de vergunningsaanvragen en meldingen die via het OLO kunnen worden aangevraagd.

B0336 Melding waterwet activiteit behandelen, B0333 Watervergunning regulier behandelen en B0365 Watervergunning uitgebreid behandelen zijn de drie hoofdprocessen waarmee elke aanvraag of melding uit het OLO in eerste instantie kan worden geregistreerd. Vanuit deze drie hoofdprocessen kunnen dan de deelzaken worden gestart die hieronder worden genoemd. Op deze manier kunnen meervoudige vergunningen/meldingen makkelijk worden afgehandeld.

 • Activiteit in waterbodem behandelen
 • Activiteit dam aanleg of verwijdering
 • Activiteit beplanting verwijderen of plaatsen
 • Activiteit beschoeiing verwijderen of plaatsen
 • Activiteit natuur ontwikkelen of inrichten
 • Activiteit object bij waterkering
 • Activiteit brug aanleg of verwijdering
 • Activiteit kabels of leidingen aanleggen
 • Activiteit in, op of nabij waterkering
 • Lozing stoffen op zuivering
 • Lozing stoffen op oppervlaktewater

Melding toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie is apart opgenomen als hoofdproces omdat deze melding van het Meldpunt Bouwstoffen komt.

 

Meetbeschikking vaststelling is opgenomen n.a.v. opmerkingen van gebruikers.

 

Vergunning/ontheffing wijziging ontbrak nog als generiek zaaktype voor het wijzigen van een vergunning of ontheffing.

 

(Vaar)Wegen

Voorwerp bij weg of vaarweg plaatsen ontheffing en Omgevingsvergunning aanleggen/wijzigen uitweg zijn opgenomen om de vergunningen/ontheffingen voor (vaar)wegen compleet te maken.

 

Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens vraagt om drie nieuwe processen:

 • Persoonsgegevens inzageverzoek, waarbij mensen kunnen vragen om hun gegevens waarvan een waterschap gebruik maakt of ter beschikking heeft.
 • Datalek persoonsgegevens melding, waarbij een waterschap verplicht is om datalekken bij het CBP te melden op straffe van een geldsom.
 • Persoonsgegevens verwerking melding, waarbij het waterschap het verwerken van persoonsgegevens moet melden aan het CBP

 

Personeel

 Op het gebied van zaaktype voor personeelsaangelegenheden zijn een aantal zaaktypen opgenomen:

Loonkostensubsidie aanvragen en Mobiliteitsbonus aanvragen zijn toegevoegd als mogelijkheden om vergoedingen te krijgen voor het in dienst nemen van oudere of gehandicapte werknemers.

 

Met Arbeidsplaats wijziging kunnen werknemers conform de Wet Flexibel Werken een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats indienen.

 

Arbo-incident is apart opgenomen om een arbo-incident te kunnen vastleggen.

 

Bestuur

Hoofdingeland ontslag miste nog in de lijst van zaaktypen.

 

Algemeen

WHO verzoek: de Wet Hergebruik Overheidsinformatie geeft burgers en bedrijven de mogelijkheid om informatie op te vragen bij organisaties die ze willen gebruiken voor andere doeleinden.

 

Cameratoezicht instelling: dit zaaktype i sopgenomen omdat waterschappen een duidelijk besluit moeten nemen over de inzet van camera’s en dit ook duidelijk moeten communiceren.

 

Kunstobject in openbare ruimte opdracht en Kunstobject in openbare ruimte beheer en onderhoud zijn apart opgenomen omdat dit leidt tot te bewaren informatie en daarmee een andere bewaartermijn kent t.o.v. het normale beheer en onderhoud.

 

Overlegplatform beheer is bedoeld om wijzigingen in een overlegplatform vast te leggen.

 

Werkproces ontwerp en Werkproces aanpassing zijn opgenomen om de vastlegging en wijziging van werkprocessen te kunnen vastleggen.

 

Zie voor meer informatie de Verantwoording en de Release Notes die met de update beschikbaar worden gesteld. Wanneer u hier alsnog vragen over heeft of juist werkprocessen mist, horen wij dat altijd graag via onze helpdesk.