i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Update 3 van het model-DSP voor Onderwijsinstellingen is beschikbaar (download hier).

De grootste verandering in deze update is de actualisatie van de selectielijst voor het HBO van de Vereniging Hogescholen. Doordat de selectielijst voor het HBO is uitgebreid met extra resultaten, is er ook een noodzaak voor een betere splitsing in resultaattypen voor de domeinen van het Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal aanpassingen in de resultaattypen.

De nieuwe selectielijst tevens geleid tot een aantal nieuwe werkprocessen. Daarnaast zijn er naar aanleiding van reacties van gebruikers en ervaringen van de redactie aanpassingen gedaan in de werkprocessen. Na reacties van gebruikers (Onderwijs, Gemeenten en Waterschappen) en op basis van nieuwe c.q. veranderde wetgeving zijn 43 processen toegevoegd en ook 2 werkprocessen uit gebruik genomen.

Organisatie

 • Bestuurlijke verslaglegging (het uitvoeren van de verslaglegging van bestuursvergaderingen). Dit proces is een vervolgproces van het proces ‘Bestuurlijke besluitvorming’ en bedoeld om de verslaglegging van vergaderingen te kunnen verwerken.
 • Cameratoezicht instelling (het instellen van cameratoezicht). Organisaties kunnen cameratoezicht instellen in openbare ruimtes. Daarvoor is een officieel besluit nodig en dit besluit dient te worden gecommuniceerd.
 • Formatie vaststelling (het vaststellen van de formatie van een organisatieonderdeel).
 • Functionaris aanstelling (het aanstellen van een functionaris) het gaat hier om het aanwijzen van medewerkers in functies zonder dienstverband. Zoals een functionaris voor gegevensbescherming.
 • Geschillencommissie benoeming (het noemen van leden van de geschillencommissie)
 • Geschillencommissie instelling (het instellen van een geschillencommissie)
 • Gevonden of verloren voorwerp melding (het afhandelen van een melding van een gevonden of verloren voorwerp) Dit proces is bedoeld voor het verwerken van verloren en gevonden voorwerpen. Instellingen publiceren vaak deze voorwerpen en houden hier een administratie van bij.
 • Kunstobject beheer en onderhoud (het beheren en onderhouden van kunstobjecten) Het beheren en onderhoud van kunstobjecten vraagt om een ander bewaartermijn dan regulier onderhoud.
 • Kunstobject opdracht (het geven van een opdracht tot het maken of leveren van een kunstobject) Instellingen plaatsen vaak kunstobjecten in openbare ruimte. Om deze kunstobjecten goed te kunnen beheren is een apart proces nodig.
 • Machtiging/certificering aanvragen (Het aanvragen van een machtiging of certificering) Instellingen dienen voor verschillende doeleinden machtigingen of certificaten aan te vragen.
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (het opstellen van een meldcode voor het behandelen van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling). Schoolinstelling zijn verplicht op basis van de WHW en WEB een meldcode te hebben.
 • Overlegplatform beëindiging (het beëindigen van een overlegplatform) Naast het instellen van een overlegplatform is er ook een proces nodig voor het beëindigen van een overlegplatform.
 • Overlegplatform beheer (het beheren van een overlegplatform). Het betreft hier correspondentie omtrent een overlegplatform dat niet rechtstreeks met een vergadering te maken heeft.
 • Representatie (Het beoordelen van een verzoek tot representatie van de organisatie). Instellingen worden gevraagd om aanwezig te zijn bij evenementen.
 • Voorlopige voorziening (Het behandelen van een voorlopige voorziening). Derden kunnen bij een rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen om de uitvoering van een besluit van de instelling te verhinderen. Dit proces behandelt de werkwijze die de instelling moet uitvoeren om hier in tegen verweer te gaan.
 • Voorlopige voorziening tegen derde (Het indienen van de aanvraag van een voorlopige voorziening tegen een genomen besluit van een andere instelling c.q. overheidsorgaan). Instelling kunnen bij een rechtbank een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen om de uitvoering van een besluit van een derde te verhinderen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

 • Datalek persoonsgegevens melding (het melden van een datalek van persoonsgegevens) o.b.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Organisaties zijn verplicht, op strakke van een boete, om datalekken omtrent persoonsgegevens te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens inzageverzoek (het behandelen van een verzoek voor de inzage van persoonsgegevens) o.b.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Derden kunnen een inzageverzoek doen waarbij de instelling moet laten zien welke persoonsgegevens over de aanvrager bij de instelling bekend zijn.
 • Persoonsgegevens verwerking melding (het melden van de verwerking van persoonsgegevens) o.b.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Organisaties dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens een melding te doen indien zij persoonsgegevens verwerkt.
 • Persoonsgegevens verwerking melding intrekking (de intrekking van een melding verwerking persoonsgegevens) o.b.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovenstaande ingediende melding is doorlopend. Daarom dient deze melding ook ingetrokken te kunnen worden.
 • Persoonsgegevens verwerking melding wijziging (de wijziging van een melding verwerking persoonsgegevens)o.b.v. de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovenstaande ingediende melding is doorlopend. Daarom dient deze melding ook gewijzigd te kunnen worden.

Plannen

Voor het opstellen en aanpassen van plannen zijn onderstaande generieke werkprocessen beschikbaar.

 • Beheerplan opstelling (het opstellen van een beheerplan) t.b.v. van het beheer van een object of situatie.
 • Beleidsplan opstellen (het opstellen van een beleidsplan)
 • Plan aanpassing (het aanpassen van een plan)
 • Plan uitvoering (het uitvoeren van een plan)
 • Uitvoeringsplan opstelling (het opstellen van een uitvoeringsplan) t.b.v. de uitvoering van een beleidsplan.

Personeel

 • Arbeidsplaatswijziging (Het behandelen van een aanvraag voor het wijzigen van de arbeidsplaats) o.b.v. Wet Flexibel Werken. Een personeelslid kan een verzoek indienen tot het wijzigen van de arbeidsplaats.
 • Arbobeleid opstelling (het opstellen van beleid op ARBO-gebied)
 • Arbo-incident (het behandelen van een Arbo-incident waarbij een personeelslid bij betrokken is). Een instelling is verplicht om een administratie bij te houden van arbo-incidenten.
 • Gebruiksovereenkomst personeelslid (het aangaan van een gebruiksovereenkomst met een personeelslid). Personeelsleden kunnen materialen beschikbaar worden gesteld waarvoor een gebruiksovereenkomst moet worden opgesteld.
 • Loonkostensubsidie aanvragen (het aanvragen van een loonkostensubsidie) o.b.v. de participatiewet. Indien een instelling een medewerkers aanneemt die volgens de UWV ‘moeilijk te plaatsen’ is, kan de instelling aanspraak maken op een loonkostensubsidie.
 • Mobiliteitsbonus aanvragen (het aanvragen van een mobiliteitsbonus) o.b.v. de Participatiewet en de Wet Werk en inkomen naar vermogen. Indien een instelling een medewerker aanneemt die gehandicapt of uitkeringsgerechtigd is en ouder dan 55 jaar, dan kan de instelling aanspraak maken op een mobiliteitsbonus.
 • Personeelsgegeven van derde verwerking (Het verwerken van personeelsgegevens doorgegeven door een andere instantie) Instellingen ontvangen van derden gegevens over hun medewerkers die zij dienen te verwerken in de administratie. Denk dan aan o.a. pensioengegevens en verzekeringsgegevens.
 • Personeelslid uitdiensttreding (het behandelen van een uitdiensttreding van een personeelslid) Het betreft hier het administratief afhandelen van een uitdiensttreding.
 • Planningsgesprek (het voeren van een planningsgesprek)Dit maakt onderdeel uit van de gesprekscyclus samen met het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek
 • Verhaal WW uitkering beoordeling (Het beoordelen van een verhaal van een WW-uitkering) o.b.v.de werkloosheidswet. Indien een instelling eigen risicodrager is van de WW, kan de UWV een WW-uitkering van een oud-werknemer verhalen op de instelling.

Onderwijs

 • Schoolgids opstellen (Het opstellen van een schoolgids). Instellingen zijn verplicht om jaarlijks een schoolgids op te stellen.
 • Student promotieonderwijs aanstelling (Het aanstellen van een student vanuit het promotieonderwijs) o.b.v. het besluit experiment promotieonderwijs, alleen voor Universiteiten beschikbaar. Instellingen kunnen een student aannemen onder het experiment Promotieonderwijs.
 • Studievoortgang Niet-EER Student vaststelling (Het vaststellen van de studievoortgang van studenten uit Niet-EER landen ten behoeve van de studiefinanciering) o.b.v. Vreemdelingenwet 2000. Voor de studievoortgang van niet-EER studenten geldt een afwijkend bewaartermijn. Daarom is hier een apart werkproces voor.
 • Tentamen aanmelding (Het behandelen van een aanmelding voor een tentamen)
 • Vak aanmelding (het behandelen van een aanmelding voor een vak)
 • Macrodoelmatigheidstoets aanvragen (het aanvragen van een macrodoelmatigheidstoets) Dit is een subproces voor het ontwikkelen van een nieuwe opleiding.
 • Getuigschrift opvragen (het opvragen van een getuigschrift). Oud-studenten kunnen een afschrift van hun diploma of een ‘verklaring afgelegd examen’ aanvragen als zij hun originele diploma zijn kwijtgeraakt. Daarnaast kunnen werkgevers controleren of hun werknemer ook daadwerkelijk de opleiding met succes heeft gevolgd.

Verwijderde werkprocessen

Bij deze update zijn 2 werkprocessen afgesloten. U wordt geadviseerd deze werkprocessen uit uw database te verwijderen. De verwijderde werkprocessen krijgen dan de status ‘In DSP: Nee’ en blijven op de achtergrond dus wel aanwezig.

Het betreft:

 • Certificering bedrijfsvoering aanvraag B0195: deze valt onder het nieuwe generieke werkproces ‘Machtiging/certificering aanvragen’ B0418
 • Bedrijfshulpverlening benoeming B0268: deze valt nu onder het generiek werkproces ‘Functionaris aanwijzing’ B0382

Wanneer u hier alsnog vragen of opmerkingen over heeft, horen wij dat altijd graag via onze helpdesk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.