i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

De algemeen rijksarchivaris heeft 18 februari 2020 namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 vastgesteld (zie hier voor het besluit).

Omdat de nieuwe Selectielijst met terugwerkende kracht zou gaan gelden per 1 januari 2020, heeft onze redactie net voor kerst 2019 update 31 uitgebracht van het gemeentelijk Model-DSP. In die update hebben wij alle wijzigingen die de ontwerp-Selectielijst 2020 met zich meebracht verwerkt. Per 2 januari 2020 heeft de ontwerp-Selectielijst 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief. Dit heeft geen gevolgen meer gehad voor de definitieve Selectielijst en dat betekent dat per update 31 bij alle 3128 resultaattypen de actuele vernietigingsgrondslag vemeld staat.

Zoals op de site van het Nationaal Archief aangegeven, zal in 2022 de Adviescommissie Archieven van de VNG de huidige Selectielijst evalueren en eventueel actualiseren. Uiteraard zullen wij tegen die tijd eventuele wijzigingen weer zo snel mogelijk verwerken in het gemeentelijk Model-DSP.