i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

De redactie van het model-DSP heeft verschillende vragen ontvangen hoe het nou zit met meldingen die de gemeente ontvangt voor het lozen van afvalwater.

 

Op basis van de huidige wet- en regelgeving moeten we een onderscheid maken in drie soorten lozingen van afvalwater: 

  • Het lozen van afvalwater door een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
  • Het lozen van afvalwater buiten een inrichting
  • Het lozen van afvalwater vanuit een huishouden

Wanneer een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer afvalwater wil lozen dient zij een melding te doen op basis van het Activiteitenbesluit. Hier bestaat in het model-DSP al het werkproces B1156 “Activiteitenbesluit meldingen” voor.

Het lozen van afvalwater vanuit een huishouding valt onder het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de Regeling lozing afvalwater huishoudens. Deze melding kan via het Omgevingsloket Online worden gedaan. De gemeente is echter niet altijd het bevoegd gezag voor deze melding. Dit is afhankelijk van de aard van de lozing. Voor (indirecte) lozingen op de riolering en lozingen op of in de bodem op een diepte minder dan 10 meter is de gemeente bevoegd gezag. De provincie is bevoegd gezag voor lozingen in de bodem op een diepte van meer dan 10 meter. Voor directe lozingen op het regionale watersysteem is het Waterschap bevoegd gezag en Rijkswaterstaat voor lozingen op het hoofdwatersysteem. De melding wordt door het bevoegd beoordeeld de melding en deze heeft de mogelijkheid de lozing te accepteren, te weigeren of om er door middel van een maatwerkvoorschrift voorwaarden aan te stellen. Per update 14 zal een nieuw werkproces in het model-DSP worden opgenomen voor deze meldingen: “Lozing afvalwater vanuit huishouden meldingen”.

De derde categorie bestaat uit het lozen van afvalwater als gevolg van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. De wettelijke grondslag hiervoor vormt het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Regeling lozen buiten inrichtingen. Denk hierbij vooral aan de volgende activiteiten: 

  • het lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering of proefbronnering;
  • het lozen van grondwater bij ontwatering (zoals bronbemaling);
  • het bedrijfsmatig lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem of op oppervlaktewater;
  • het lozen bij reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten (zoals (spoor)bruggen, sluizen, steigers, kadewanden, oeverbeschoeiingen, pijpleidingen of bedrijfspanden);
  • het lozen bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen vanaf een bodembeschermende voorziening;
  • het lozen bij de op- en overslag van inerte goederen.

Ook deze melding kan via het Omgevingsloket Online worden gedaan en ook hier is de gemeente niet altijd het bevoegd gezag. De verdeling van bevoegdheden is grotendeels hetzelfde als bij de melding voor een lozing vanuit een huishouden met dat verschil dat de gemeente eveneens bevoegd gezag is voor lozingen uit een gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater. Net als bij de lozing vanuit een huishouden kan het bevoegd gezag een lozing buiten een inrichting eveneens accepteren, weigeren of er door middel van een maatwerkvoorschrift voorwaarden aan stellen. Per update 14 zal voor deze meldingen een nieuw werkproces aan het model-DSP worden toegevoegd: “Lozing afvalwater buiten inrichting meldingen”.

Tot slot zullen wij ook een bestaand werkproces afsluiten. Doordat per 1 januari 2013 het Lozingenbesluit bodembescherming is komen te vervallen en de wet- en regelgeving voor de verschillende soorten lozingen nu sluitend is, zal per update 14 het werkproces B1271 “Lozing in grond ontheffingen” worden afgesloten. Voor het lozen van afvalwater in de grond dient immers een van die hierboven genoemde meldingen te worden gedaan. De ontheffing bestaat niet meer.

Wanneer u iets opvalt aan de bestaande werkprocessen in het model-DSP of u mist een bepaald werkproces, laat dit ons dan weten via onze Helpdesk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..