i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

RUP 12 voor i-Navigator 3.2 is beschikbaar. Deze patch lost alle bekende problemen op die gemeld zijn met eerdere versies van i-Navigator 3.2. Daarnaast voegt deze RUP de velden toe die nodig zijn voor de Wpg, de Woo en ABD (Archiving by design). Deze RUP kan hier worden gedownload. Wanneer u bezig bent met de migratie van de i-Navigator naar de cloud en u wilt daarbij de datamigratie uitvoeren voor 1 mei moet u wel RUP 11 hebben uitgevoerd, maar nog niet RUP 12. Na 1 mei moet u de datamigratie uitvoeren op basis van RUP 12.

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het whitepaper 'Het model-DSP als risicoclassificatie'. De belangrijkste aanleiding voor het uitbrengen van deze nieuwe versie zijn de aanpassingen in de Dataclassificatietoets BIO (waaronder de toevoeging van het Basis Beveiligings Niveau 2+). Deze dient als basis voor de risicoclassificaties Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid in het Model-DSP. Onze redactie heeft alle regels voor het vaststellen van deze classificaties, zoals die beschreven zijn in het whitepaper, opnieuw langsgelopen en waar nodig aangepast. Vervolgens hebben we de regels opnieuw toegepast op de processen en registraties in de verschillende Model-DSP's. De aangepaste risicoclassificaties komen mee met de eerstvolgende inhoudelijke update van de Model-DSP's. De nieuwe versie van het whitepaper kunt u hier terugvinden.

Sinds maart 2018 is het mogelijk om het AVG verwerkingsregister te registeren, beheren en onderhouden in de i-Navigator. Hierover is in 2019 een whitepaper gepubliceerd. In dat whitepaper werden de keuzes en uitgangspunten van de redactie besproken en uitgelegd. Vanaf maart 2022 (RUP12) is het ook mogelijk om het verwerkingsregister onder de Wet politiegegevens in de i-Navigator te beheren. Daarom hebben we een vernieuwde versie van deze whitepaper

https://www.vhic.nl/wp-content/uploads/2022/03/Whitepaper_Verwerkingsregister_Persoonsgegevens_i_Navigator_2022.pdf uitgebracht.

Inmiddels is de cloudgang van de i-Navigator in volle gang, Een aanzienlijk aantal organisaties is inmiddels over naar versie 3.5 (zie onder) van de i-Navigator en de rest van de klanten zal in de eerste helft van 2022 volgen. De cloudgang loopt volgens een vast patroon. Eerst wordt contact gezocht om vast te stellen welke periode de organiatie het beste schikt om te migreren, dan worden de benodigde contractuele aanpassingen geregeld (SLA, verwerkersverklaring, addendum aan het contract), en daarna vindt de technische migratie plaats. Zoals ook eerder aangegeven is de cloudgang verdeeld in twee fasen: i-Nav 3.5 en i-Nav 4.0. We zullen deze twee versies hieronder kort toelichten:

Om te voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking uit de Wet open overheid moeten organisaties proces voor proces, document voor document gaan inventariseren op welke documenten deze plicht betrekking heeft; kortom, een monnikenwerk. In de komende model-updates zullen wij een aantal velden en de bijbehorende metadata toevoegen waardoor deze inventarisatie u voor een groot deel uit handen wordt genomen. Vooruitlopend hierop willen wij onze voorlopige resultaten (hier) alvast delen met onze klanten zodat u op basis hiervan kunt beginnen met het voorbereiden van uw organisatie.

Wij krijgen als redactie regelmatig de vraag waarom wij de 15 zaaktypen van de omgevingswet.wiki niet één op één hebben overgenomen in onze verschillende Model-DSP's. Hieronder volgt een toelichting daarop.

De redactie krijgt regelmatig vragen over het ondersteunen van databases door de i-Navigator. Deze versies van de Oracle- en MSSQL-databases worden door alle versie van de i-Navigator ondersteund:

- Oracle: 11.2.04, 12 en 19

- MSSQL: 2012 en hoger

RUP 10 voor i-Navigator 3.2 is beschikbaar met een nieuw wachtwoordbeleid. Deze patch lost alle bekende problemen op die gemeld zijn met eerdere versies van i-Navigator 3.2. Deze RUP kan hier worden gedownload.

Belangrijk: Bij de eerste keer inloggen wordt u gevraagd uw wachtwoord aan te passen met minimaal 8 leestekens, 1 hoofdletter en 1 bijzonder leesteken. Dit sluit aan bij de eisen uit de Informatiebeveiliging

Het whitepaper "Het model-DSP als risicoclassificatie" licht toe op welke wijze de processen en de registraties zijn voorzien van risicoclassificaties met betrekking tot informatieveilgheid, privacy en duurzame toegankelijkheid. Deze risicoclassificaties maken het eenvoudig voor u om te voldoen aan de eisen vanuit de BIO (en andere ISO-27002 varianten), de AVG en de Archiefwet en vormen een noodzakelijke ingredient voor kwaliteitsoplossingen op het gebied van informatiebeheer zoals PIV en IBA. Het whitepaper is een uitgebreide versie van het eerder gepubliceerde whitepaper "Het model-DSP als rubriceringsschema". Het whitepaper kunt u hier vinden.

Via onze helpdesk krijgen we verschillende vragen hoe de hotspot-monitor moet worden toegepast op de huidige bijzondere situatie van de Corona-crisis: wat moet er nu allemaal blijvend worden bewaard? In dit artikel gaan we hier kort op in.

De algemeen rijksarchivaris heeft 18 februari 2020 namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 vastgesteld (zie hier voor het besluit).

Omdat de nieuwe Selectielijst met terugwerkende kracht zou gaan gelden per 1 januari 2020, heeft onze redactie net voor kerst 2019 update 31 uitgebracht van het gemeentelijk Model-DSP. In die update hebben wij alle wijzigingen die de ontwerp-Selectielijst 2020 met zich meebracht verwerkt. Per 2 januari 2020 heeft de ontwerp-Selectielijst 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief. Dit heeft geen gevolgen meer gehad voor de definitieve Selectielijst en dat betekent dat per update 31 bij alle 3128 resultaattypen de actuele vernietigingsgrondslag vemeld staat.

Zoals op de site van het Nationaal Archief aangegeven, zal in 2022 de Adviescommissie Archieven van de VNG de huidige Selectielijst evalueren en eventueel actualiseren. Uiteraard zullen wij tegen die tijd eventuele wijzigingen weer zo snel mogelijk verwerken in het gemeentelijk Model-DSP.

Subcategorieën