i-Navigator

Developed in conjunction with Joomla extensions.

In de i-Navigator Opleidingen (i-NO) is een nieuwe cursus opgenomen die ingaat op de koppeling tussen de i-Navigator en InProces (Brein). In deze cursus wordt toegelicht hoe DSP informatie vanuit de i-Navigator beschikbaar kan worden gesteld aan InProces. De cursus is toegankelijk voor alle i-Navigator klanten die i-NO hebben opgenomen in hun licentieovereenkomst, maar is uiteraard vooral interessant voor organisaties die InProces gebruiken of overwegen dit te gaan doen.

Sinds de invoering van de TMLO is VHIC door verschillende gebruikers benaderd met de vraag in hoeverre de i-Navigator en het Model-DSP invulling geven aan de TMLO. Dit artikel gaat in op de zienswijze van VHIC op de relatie tussen de TMLO en de i-Navigator.
 

Vanwege veel verzoeken hiertoe heeft het model-DSP/i-Navigator team besloten een tweetal functies die ontwikkeld zijn voor i-Navigator 3.2 alvast beschikbaar te maken in i-Navigator 3.1. Het betreft de functies 'Herstel modelwaardes' en 'Sorteer op soorten'. In de onderstaande paragrafen wordt toegelicht wat deze functies doen en hoe u ze kunt installeren.

i-Navigator Opleidingen (i-NO) is vandaag verrijkt met een nieuwe cursus over de wijze waarop i-Navigator gegevens worden overgenomen en toegepast in het veelgebruikte documentmanagementsysteem Corsa van BCT. De inhoud van de cursus is ontwikkeld en wordt actueel gehouden door medewerkers van BCT. Alhoewel de cursus uiteraard vooral interessant is voor organisaties die Corsa gebruiken of overwegen dit te gaan doen, is de cursus toegankelijk voor alle i-Navigator klanten die i-NO hebben opgenomen in hun licentieovereenkomst.

De door VHIC in opdracht van de VNG opgestelde gemeentelijke selectielijst 2017 is door de adviescommissie Archieven op 12 november jl. vastgesteld. De nieuwe selectielijst zal gaan gelden vanaf 1 januari 2017. Daarmee is het idee om de nieuwe selectielijst per 1 januari 2017 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 vast te stellen, komen te vervallen. De redactie van het model-DSP zal de nieuwe selectielijst dus pas in december 2016 in een update aan haar klanten beschikbaar te stellen en niet, zoals eerder werd gecommuniceerd, al in december 2015.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de helpdesk. 

Op de i-NO omgeving is vanaf nu de cursus ‘Het opstellen van een model-DSP’ beschikbaar. Deze cursus geeft inzicht in hoe een model-DSP wordt opgesteld en welke keuzes daarbij gemaakt worden, onder andere op het gebied van content en inrichting. Bovendien wordt uitgebreid ingegaan op de standaarden en richtlijnen voor het opstellen van een model-DSP. U kunt hierbij denken aan richtlijnen met betrekking tot de keuze van het detailniveau (wat wordt wel of niet opgenomen), naamgeving, ordening en metadatering.

KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, heeft onlangs standaarduitwisselingsformaat ontwikkeld voor ZTC gegegevens (Stuf ZTC). Voor de i-Navigator is dit natuurlijk een belangrijke ontwikkeling want in veel organisaties wordt de i-Navigator primair gebruikt als beheertool voor de ZTC en het voeden van het zaaksysteem met zaattypegerelateerde metadata. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of de i-Navigator ook via Stuf-ZTC gegevens gaat uitwisselen.

i-Navigator 3.1 is klaar en beschikbaar voor downloads. U kunt de nieuwe versie van de applicatie inclusief installatie-instructie en release notes downloaden van de Release pagina. i-Navigator 3.1 is als eerste i-Navigator versie volledig ZTC 2.0 compatibel en bevat daarnaast nog vele nuttige uitbreidingen en verbeteringen. Zo is het mogelijk zaakobjecten en hun eigenschappen vast te leggen, is er de mogelijkheid tot grafische visualisaties van de werkprocessen en kunnen de business rules die de uitvoering van een proces of zaak reguleren worden vastgelegd. Voorts zijn de zoek- en vervangmogelijkheden verder uitgebreid en kunnen nu praktisch alle handelingen via bulkacties worden uitgevoerd, zodat handelingen waarvoor u in een zaaksysteem of een andere procesbeschrijvingstool vele uren nodig zou hebben in de i-Navigator in luttele minuten kunnen worden uitgevoerd. We zijn benieuwd naar uw reactie!

De redactie van het model-DSP heeft verschillende vragen ontvangen hoe het nou zit met meldingen die de gemeente ontvangt voor het lozen van afvalwater.

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is er het een en ander veranderd met betrekking tot het slopen van een bouwwerk. Wij zetten dit voor u op een rij.

In deze nieuwe versie zijn een aantal productiviteitsverbeteringen doorgevoerd. 

  • Kopieren en plakken van gerelateerde objecten. Bijvoorbeeld 5 documenttypen van werkproces A kopieren en plakken naar 30 andere processen.
  • Zoeken en vervangen van velden van het type waarde-eenheid (bijv. bewaartermijn, afdoeningstermijn).

De werking van deze nieuwe functies is uitgebreid toegelicht in het e-learningprogramma i-Navigator Opleidingen. Tevens zijn alle bij ons tot op heden (3 december 2012) bekende bugs opgelost. Deze release vereist een herinstallatie van de i-Navigator client en een update van de database.

Naar downloadpagina

Subcategorieën